Kort verslag wijkplatform vergadering 30 november

 • Politieaangelegenheden:
  Wijkagent Suzan Husken meldt dat er zich geen grote problemen in de wijk voordoen. Wel zijn er in de buurten Presikhaaf 1 en 2 vrouwen actief die om geld voor kinderen schooien.
 • Aanvraag uit wijkbudget:
  Cultuurgroep Presikhaaf: aanvraag 2017 voor o.a. parkbioscoop en culturele avonden in het Multifunctioneel Centrum.
  We4you: aanvraag voor aanschaf van laptops voor Leerruimte jongerencentrum Push, te gebruiken voor o.a. huiswerk.
  Kinderwerk Rijnstad: aanvraag programma voor de jaargangen 2017 eN 2018.
  Trapveldje bij locatie Reizende tuin: bewoners willen een trapveldje voor de kleinste kinderen. Locatie De Houtmanstraat/Lange Wal
 • Wijkcommunicatie:
  De redacties van de wijkkrant en website doen een financieel verslag over 2016 en dienen de begroting voor 2017 in. De vergadering gaat akkoord.
 • Ontwikkelingen bedrijsterrein Kleefse Waard:
  De vergadering discussieert over de vraag of er actie moet worden ondernomen tegen de plannen voor een biomassaverbranding en windturbines op bedrijventerrein Kleefse Waard, grensend aan de wijk. De meningen zijn verdeeld in een voor- en tegenkamp. Besloten wordt om wel de vinger aan de pols te houden maar geen acties te gaan voeren.
 • Besluitvormimg aanvragen uit wijkbudget:
  Het wijkplatform gaat in discussie over de aanvragen. Er zijn bedenklingen bij de aanvraag voor meerdere jaren van Kinderwerk Rijnstad, heeft dit precedentwerking? de wijkagent spoort aan tot toezicht op gebruik van de laptops door jongeren. 
 • Van wijken weten:
  Wendy Beukhof stelt zichzelf voor als nieuw lid van team Leefomgeving Presikhaaf.
  De belangrijkste mededeling die het team Leefomgeving doet is dat opbouwwerk Presikhaaf in 2017 voor 24 uur per week in de wijk blijft.
 • Vaste agendapunten:
  De vaste agendapunten buurtinformatie, verslag vorige vergadering en rondvraag worden afgehandeld.

Noot van de redactie: Dit verslag is van de redactie en niet de officiële notulen, derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.