Verslag wijkplatformvergadering van 29 november

Van de redactie:

Op woensdag 29 november was de laatste wijkplatformvergadering van het jaar in MFC Presikhaven. Aanwezig waren 6 leden, de stadsdeelmanager voor Presikhaaf, een ambtenaar van afdeling verkeer, een gemeenteraadslid, de opbouwwerker van Rijnstad, de voorzitter en notuliste, de wijkkrant- en webredactie en vijf aanvragers voor een bijdrage uit het wijkbudget (wijkbewoners).

Snelfietspad Arnhem-Dieren.

Na de opening door de voorzitter kreeg de afdeling Verkeer de gelegenheid om uitleg te geven over het aan te leggen snelfietspad Arnhem-Dieren door/langs Presikhaaf. Voor het gedeelte langs Presikhaaf 1 en park Presikhaaf tot aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zal het bestaande fietspad worden aangepast. Vanaf Elsweide/Intratuin wordt een nieuw fietspad langs het spoor richting Velp aangelegd. De gemeente Rheden draagt zorg voor het vervolg richting Dieren. Omdat een snelfietspad voorrang heeft boven autoverkeer zal de oversteek Remagenlaan (bij spoorwegovergang) nader bekeken worden.

Aanvragen uit het wijkbudget.

Er waren vijf aanvragen voor een bijdrage uit het wijkbudget, vier werden door aanvragers toegelicht.

 • Cultuurprogramma 2018 voor Presikhaaf, 9.300,00 euro.
 • Mandschommel t.b.v. speelplek Verwoldelaan, 3.600,00 euro.
 • Bijdrage juridische procedure Lange Wal, 4.600,00 euro.
 • Speelkameraadjes, programma 2018, 755,00 euro.
 • Jeugdland Holliday kick off en Jeugdland paspoort, beiden 500,00 euro

Vier aanvragen werden unaniem toegekend, één met krappe meerderheid.

Ontwikkeling wijkplatform Presikhaaf

Het wijkplatform is in de huidige vorm in 2014 van start gegaan. Een evaluatie is op zijn plaatst en hoe nu verder te gaan nu binnen de gemeente Arnhem de accenten anders zijn komen te liggen. Afgesproken is om binnenkort met elkaar in conclaaf te gaan. Twee leden doen de voorbereiding.

Financieel overzicht en begroting wijkkrant en wijkwebsite.

De redactie presenteerde het financiële jaaroverzicht 2017 en de begroting 2018. Beiden werden door de vergadering vastgesteld.

Mededelingen uit de buurt.

 • Woningcorporatie meldde dat de flatwoningen aan de Karel Doormanstraat en Lacombléstraat (Presikhaaf 3) momenteel gerenoveerd worden. Verwacht wordt de werkzaamheden in mei 2018 af te ronden. Verder zijn er problemen met fietsers aan de Roggeveenhof. Hieraan wordt gewerkt d.m.v. aanplant van struiken.
 • In de omgeving van De Houtmanstraat worden door de gemeente nog steeds (dwang)brieven verspreid, ook aan minderjarigen. De brief gaat over vermeende gevaarlijke situaties van balkons en galerijen.
 • De ecozone langs het spoor in Presikhaaf 1 begint vorm te krijgen, een bezoekje is de moeite waard.
 • De stichting Initiatiefgroep Kinderkamp (S.I.K.) ondervindt steeds meer problemen met jongeren, die activiteiten zoals Halloween en Sinterklaasfeest verstoren en vernielingen aanrichten. De motivatie bij vrijwilligers verdwijnt.
 • Het is moeilijk om in de buurt Elsweide geschikte plaatsen te vinden om de ondergrondse containers voor omgekeerd inzamelen te plaatsen.
 • Het park Kinderkamp in de buurt Over het Lange Water wordt weer door de gemeente onderhouden, de nieuwe groengroep houdt de vrucht-houdende bomen en de tuin van de Oosthof bij. De situatie rond buurtcentrum de Oosthof is nog niet opgelost, er is nog geen nieuw bestuur of opzet. Het bewonersoverleg gaat in 2018 twee thema-avonden verzorgen. 3 januari verzorgt het bewonersoverleg een nieuwsjaar-receptie voor de buurt. De sporthal Kermisland gaat rond 2020 gesloopt worden, er komt een nieuwe hal in de buurt.
 • De stadsdeelmanager deelt mee dat gedurende de wintermaanden dode en zieke bomen gekapt gaan worden. Deze zijn reeds gemarkt.

Rondvraag.

De enige vraag was of er nog een nieuwjaar-receptie door het wijkplatform georganiseerd moet worden? De animo onder wijkbewoners was niet groot meer. Het besluit was; geen nieuwjaar-receptie meer.

 

 

Noot van de redactie: dit is niet het officiële verslag van de vergadering, derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend