Kort verslag wijkplatformvergadering 5 april 2017

Het eerste uur van de vergadering bestond uit een presentatie van de plannen met Winkelcentrum Presikhaaf door eigenaar Wereldhave. De presentatie vond plaats in de centrale ruimte van het MFC Presikhaven. Naast de deelnemers aan het wijkplatform was een aantal buurtbewoners op de presentatie afgekomen.

De meeste aandacht ging uit naar de (door bewoners) niet gewenste wijziging van de Lange Wal. Wereldhave wil de gesloten in-uitgang bij de kruising Lange Wal-Lange Water opnieuw openen. Deze was juist afgesloten om de Lange Wal verkeers-luw te maken. Wereldhave belooft om met meer informatie naar buiten te komen over de ontwikkeling op het winkelcentrum.

Na de presentatie werden een drietal aanvragen uit het wijkbudget behandeld.

  • Aanvraag v.v. Elsweide voor een Sport/cultureel festival.
  • Aanvraag Rijnstad Buitenspelen voor o.a. Mammoet en de bakfiets.
  • VVE de Stoere Houtman: vergoeding voor energiekosten van verlichting en pomp fontein in de De Houtmanstraat.

De aanvragen werden door het wijkplatform gehonoreerd.

Een terugkerend agendapunt zijn de vorderingen van het team Leefomgeving m.b.t. de notitie "Van wijken Weten". Hoe wordt alles uitgerold. De voorbereiding is afgerond en nu wordt de uitvoering gestart. Voor meer informatie, lees hoofdstuk 4: Gemeente Arnhem

Verder agendapunten die afgehandeld werden: rondje buurtinformatie, postlijst, verslag vorige vergadering en rondvraag.

De vergadering sloot 22.30 uur.

 

Noot van de redactie: Aan dit korte verslag kunnen geen rechten worden verbonden. Wilt U meer weten? neem contact op via wijkplatform@presikhaafnet.nl