Kort verslag wijkplatform Presikhaaf

Op woensdag 7 februari vond de eerste wijkplatformvergadering van 2018 plaats in MFC Presikhaven. Aanwezig waren: de leden van het wijkplatform, gespreksleider, notuliste, opbouwwerk, aanvragers voor een bijdrage uit het bewonersbudget, gasten en twee gemeenteraadsleden. Een aanvrager en de politie waren door ziekte verhinderd.

Na het openingswoord van de gespreksleider werd meteen doorgegaan met agendapunt 3, de aanvragen uit het bewonersbudget. De wijkagent was helaas verhinderd, daardoor agendapunt 2 verviel. De aanvragers konden hun verzoek mondeling toelichten aan het wijkplatform.

  1. Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp vroeg een bijdrage voor het programma 2018. De aanvraag werd gehonoreerd.
  2. Bewoners van de Middachtensingel vroegen 5 hanging baskets (met bloemen) ter aanvulling van de 11 al aanwezige baskets verderop aan de singel. De aanvraag werd gehonoreerd.
  3. Kinderwijkteam Presikhaaf vroeg een bijdrage om schoonmaakacties in de wijk, door kinderen, mogelijk te maken. De aanvraag werd gehonoreerd.
  4. De aanvraag van Rijnstad Kinderwerk Presikhaaf werd zonder toelichting (ziekte, zie boven) gehonoreerd. Het geld wordt gebruikt om activiteiten voor kinderen in de wijk te ontplooien.
  5. De Sterrenwacht Presikhaeven vroeg een bijdrage in de kosten om een bouwkundig onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een vaste sterrenkijkkoepel op het dak van het MFC te plaatsen. De aanvraag werd gehonoreerd.

Er vond vervolgens terugkoppeling plaats over de voortgang rond de ontsluiting van de parkeerplaats winkelcentrum/Lange Wal. Er is bezwaar tegen deze ontsluiting door bewoners van de Lange Wal. De kwestie ligt nu bij de Raad van State. Een besluit wordt over enkele weken verwacht.

Mededelingen (uit de buurt)

De Stadsdeelmanager, Jiska Brouwer, melde dat momenteel gebruik wordt gemaakt van de vorst om op drassige plaatsen omgewaarde bomen op te ruimen.

Deltakwartier: De verkeerssituatie is nog steeds verre van rooskleurig, sommige wegen zijn afgesloten of er moet omgereden worden. Verder veel afval van de bouwplaatsen.

Elsweide: ondergrondse afvalcontainers plaatsen blijft een probleem door de vele kabels in de grond.

Vervolgens volgde de vaste agendapunten te weten Verslag vorige vergadering en rondvraag.

Aan het eind was er nog speciaal aandacht voor Helen Magré, die door verhuizing het wijkplatform gaat verlaten.

 

Noot: dit is verslag van de webredactie, er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend